GRAVIDITETSUNDERSØGELSER

 

(For english look further below)

 

Tillykke med graviditeten :) 

  

Der er i forbindelse med graviditeten 3 graviditetsundersøgelser her i klinikken. 

De ligger i uge 6-10, uge 25 og uge 32. 

Disser tider skal du selv bestille enten online eller via telefon. 

  

Ugerne udregnes fra sidste menstruations første dag. 

Ved alle 3 samtaler skal du lave en urinprøve, så lad være med at tisse af hjemmefra. 

  

Det er vigtigt at appen Min SP downlaodes, da det er den app, hospitalet kommunikerer igennem, og det er samtidig der, man skal booke 1. trimester scanning og doble blodprøven. 

Man booker scanningen under "aftaler og notater" og herefter "book en aftale", derefter kan du booke blodprøven. 

Doubletesten skal tages senest 4-5 dage før skanningen. Du skal dog være minimum 8 uger og 1 dag henne. 

  

1. besøg her

Når vi mødes til den første graviditetsundersøgelse, skal der udfyldes en svangerskabsjournal og en vandrejournal. Vi vil også tage nogle blodprøver på dig. 

 Her skal vi have oprettet journaler og samle forskellige data omkring dig og din eventuelle partner. Vi sender dette videre til den fødeafdeling, hvor du skal føde. 

 Informationen vil blive brugt til at opspore eventuelle risikofaktorer i din graviditet. 

  

Du må gerne have følgende informationer klar: 

  

- Din sidste menstruations første blødningsdag. Vi regner nemlig din terminsdato ud fra denne dato 

- Din højde og vægt før graviditetsstart 

- Evt barnefars/partners fulde navn og cpr.nr og om denne har nogle allergier - Om der er nogle arvelige sygdomme i din partners familie. Det kan eksempelvis være hjertesygdomme eller syndromer. Vi skal også gerne vide, om enten dine forældre eller bedsteforældre har sukkersyge (uanset om det er type 1 eller 2) 

- daglig medicin 

- allergier 

- Om du er MFR vaccineret. Det er vaccination for mæslinger, fåresyge og røde hunde. Det er en del af vaccinationsprogrammet og har været det siden 1987. 

- Årstal for eventuelle tidligere indlæggelser eller operationer, der kan have relevans for din graviditet. Det kan eksempelvis være keglesnit eller tidligere kejsersnit. 

- Årstal for evt aborter og hvilke uger du var i. 

  

Lidt information til dig: 

  

- Det er vigtigt, at du i første trimester tager folsyre. Du skal tage 400 mikrogram hver dag. Du skal desuden tage ekstra D-vitamin. 10 mikrogram hver dag. 

Du kan i stedet også bare tage en Gravid-vitaminpille, så er du dækket ind med både Folsyre og D-vitamin. 

- Fra uge 10 skal du tage ekstra Jern-tilskud. Tal med dit apotek om den bedste løsning for dig. 

- Du skal undgå alkohol og tobaksrygning. 

- Det er vigtigt med en varieret kost, når du er gravid. Barnet vil ofte tage, hvad det har brug for, hvilket kan betyde, at du kommer lidt i underskud. Ved en sund og varierende kost giver du dig og dit barn de bedste betingelser. 

  

Du kan se mere i pjecen ”Sunde vaner”, som sundhedsstyrelsen har udgiver; https://www.sst.dk/da/udgivelser/2019/sunde-vaner---foer-under-og-efter-graviditet 

Her kan du også finde information om bl.a. hvilke fisk, du skal undgå, hvor mange kopper kaffe/the, du max bør drikke og information om motion under graviditeten. 

  

Der er også en app  "Gravid - følg udviklingen" fra Sundhedsstyrelsen med al information 

 

 

ENGLISH 

 

Congratulations on your pregnancy :) 

During the pregnancy, there are 3 pregnancy appointments here in the clinic. 

They are in weeks 6-10, week 25 and week 32. These times must be booked either online or by phone. The weeks are calculated from the first day of the last menstrual period. 

At all 3 appointments, you must make an urine sample, so don't pee from home. 

  

It is important that the app "Min SP" is downloaded. As it is the app that the hospital communicates through, and it is also where you have to book the 1st trimester scan and double blood sample. 

The double test must be taken no later than 4-5 days before the scan. However, you must be at least 8 weeks and 1 day pregnant. 

You book the scan scanningen under "aftaler og notater" and hereafter "book en aftale". 

  

Your 1. appointment here

When we meet for the first pregnancy appointment, a pregnancy record must be filled out.  Here, we must have created records and collected personal data about you and your possible partner. We will pass this on to the maternity ward where you will give birth. The information will be used to track down any risk factors in your pregnancy. 

  

You should therefore have the following information ready: 

- The first bleeding day of your last period. We calculate your due date from this date 

- Your height and weight before the start of pregnancy  - If you have a partner, the child's father's/partner's full name and social security number and whether they have any allergies  

- Whether there are any heart diseases in your or your partners family. It can be, for example, blood abnormalities diseases or syndromes. We would also like to know if either your parents or grandparents have diabetes (regardless of whether it is type 1 or 2)  - daily medication 

- allergies 

- Whether you are MFR vaccinated. It is vaccination for measles, mumps and rubella. It is part of the vaccination program and has been since 1987. 

- Year of any previous admissions or operations that may be relevant to your pregnancy. It can be, for example, a operation on your uterus or a previous caesarean section. 

- if you have had any abortions and which weeks you were in. 

 

Some information for you: 

- It is important that you take folic acid in the first trimester. You should take 400 micrograms every day. You must also take extra vitamin D. 10 micrograms every day. Instead, you can also just take a pregnant vitamin pill, then you are covered with both folic acid and vitamin D. 

- From week 10 you must take extra iron supplements. Talk to your pharmacist about the best solution for you. 

- You must avoid alcohol and vape/smoking. 

- It is important to have a varied diet when you are pregnant. The child will often take what it needs, which can mean that you come up short. With a healthy and varied diet, you give yourself and your child the best conditions. 

  

You can see more in the pamphlet "Gravid - følg udviklingen" from Sundhedsstyrelsen with all the information.